Szkolenie 24.06.2023r.

 

 

Jak zakupić bilet ?

Bilet można kupić dokonując płatności na rachunek bankowy Organizatora

Liczba miejsc: 25

Koszt: 689 zł

Odbiorca: „Prawnik w Spódnicy” Justyna Hatała

Numer rachunku bankowego: 62 1870 1045 2078 1072 7918 0001 (Nest Bank S.A.)

Tytuł: Szkolenie (Imię i nazwisko oraz nr NIP)

Prosimy także o kontakt w celu wystawienia faktury VAT za  uczestnictwo w szkoleniu

 

 

Regulamin
§ 1
Postanowienia wstępne

Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z
Serwisu, chcących zakupić bilet i uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez Justynę Hatałę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „PRAWNIK W SPÓDNICY” JUSTYNA HATAŁA  z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Dmowskiego 15 lok. 306, NIP 8971864552.

 • 2
  Definicje
 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba
  prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje
  zdolność prawną zawierająca ze umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest
  związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady szkolenia znajdującego się pod adresem https://www.prawnikwspodnicy.pl/
 3. Polityka Prywatności – dokument umieszczony dostępny na stronie Sklepu w celu
  poinformowania Użytkownika o tym jakie dane osobowe są o niego zbierane, o podstawach
  przetwarzania, jak będą wykorzystywane dane osobowe, o celu i zakresie zbierania danych
  osobowych, o sposobie kontaktu z Użytkownika, dokonywania zmian w danych osobowych
  przez Użytkownika oraz sposobie ich zabezpieczania i przysługującym Użytkownikowi
  prawom;
 4. Szkolenie – stacjonarne wydarzenie o charakterze naukowym, szkoleniowym, zgodnie z informacjami
  wskazanymi w Serwisie, na które Użytkownik może dokonać rejestracji (dalej jako:
  ,,Rejestracja” lub ,,Rejestracja Uczestnictwa”) za pośrednictwem stron Serwisu;
 5. Uczestnik– osoba uprawniona do uczestnictwa w Szkoleniu, spełniające formalne wymogi
  rejestracyjne wskazane w opisie Szkoleniu.
 • 3
  Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu, niezbędne są:
1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3) włączona obsługa plików cookies,

 • 4
  Informacje ogólne

Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą
wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą
techniczną Użytkownika.

 • 5

Dane osobowe w Serwisie

 1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
  danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), w związku ze świadczeniem usług drogą
  elektroniczną, stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane Klientów Serwisu przetwarzane są przez Justynę Hatałę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ” PRAWNIK W SPÓDNICY” Justyna Hatała  pod numerem NIP: 8971864552
 3. Zbierane dane są wykorzystywane przez właściciela Serwisu do optymalizacji działalności oraz
  prowadzenia działań marketingowych. Dodatkowo zebrane dane po zakończeniu korzystania z
  aplikacji będą wykorzystane zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.0.1219 t.j), na co Użytkownik wyraża
  zgodę.
 4. Serwis wykorzystuje pliki Cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz
  funkcjonalnych. Dzięki nim właściciel Serwisu może indywidualnie dostosować stronę do
  potrzeb użytkownika. Użytkownik może zaakceptować pliki Cookies albo ma możliwość
  wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
 5. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów
  informowania go o nowych usługach oferowanych przez Serwis.
 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami
  określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 7. Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, właściciel
  Serwisu zapewnia dostęp do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
  profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie oraz prawie wniesienia
  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
 8. Podawanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne.
 9. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją
  praw związanych z przetwarzaniem można się kontaktować z administratorem danych za
  pośrednictwem e-mail: kontakt@prawnikwspodnicy.pl.
 10. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych i ochrony zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez użycie protokołu SSL do
  wszystkich transmisji danych i zarządzanej zapory, aby chronić serwery właściciela Serwisu.
 11. Właściciel Serwisu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych
  osobowych Użytkowników ani Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to
  na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 12. Właściciel Serwisu może ujawnić dane zawierające ogólne zestawienia statystyczne dotyczące
  ogólnego użytkowania Serwisu bez podawania danych umożliwiających identyfikację
  Użytkowników.
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce
  prywatności dostępnej na stronie Serwisu.
 13. § 6
  Usługi w Serwisie
 14. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym
  Regulaminie.
 15. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są odpłatne, zgodnie
  z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym
  Regulaminie.
 16. Usługodawca umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu korzystanie
  z następujących bezpłatnych Usług:
  1) Przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym
  w szczególności informacji o programie, terminie i miejscu oraz zasadach
  uczestnictwa w Sympozjum oraz innych informacji prezentowanych w Serwisie;
  2) Kontakt z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie;
 17. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji
  dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
  zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 18. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do
  Usługodawcy.
 • 8

Rejestracja Uczestników Szkolenia

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom Rejestrację Uczestnictwa w szkoleniu.
  Szczegółowe informacje o programie szkolenia, czasie jego trwania, zakresie oraz koszcie
  uczestnictwa zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi na stronach internetowych
  Serwisu.
 2. W celu Rejestracji Uczestnictwa Użytkownik przesyła informacje droga mailową do Usługodawcy.
 3. Poprzez dokonanie Rejestracji Uczestnictwa Użytkownik oświadcza, że dane podane przez
  niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Uczestnikiem Sympozjum może być Użytkownik, który dokonał Rejestracji Uczestnictwa
  oraz dokonał zapłaty opłaty za uczestnictwo, w wysokości wskazanej w Serwisie.
 5. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenie uczestnictwa w szkoleniu.
  Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT i inne opłaty.
 6. Użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek
  Usługodawcy.
 7. W przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia lub uzupełnienia niezbędnych do
  Rejestracji danych Usługodawca zwróci się do Użytkownika o przekazanie brakujących
  danych lub informacji, kontaktując się z nim e-mailowo lub telefonicznie, na podane
  w Formularzu Rejestracji dane. Rejestracja jest w takim przypadku uzależniona od
  przekazania przez Użytkownika brakujących danych lub informacji.
 8. Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności za szkolenie w terminie wskazanym
  w Serwisie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa
  w zdaniu poprzednim, Usługodawca anulować Rejestrację Użytkownika.
 • 9

Prawa i Obowiązki Uczestników Sympozjum

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu Użytkownik, w terminie 14
  dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od
  niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia
  Usługodawcy.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także
  postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych
  i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2) wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach rejestracji, danych
  zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek
  zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,
  3) niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie
  Serwisu,
  4) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Uczestnikiem szkolenia może być wyłącznie osoba, której dane podano podczas
  Rejestracji.
 4. W przypadku nieobecności Uczestnika na Sympozjum uiszczona przez Uczestnika opłata  nie
  podlega zwrotowi.
 • 10
  Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
  przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
  w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204
  ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
  konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.
  (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
  konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr
  141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami
  będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe
  przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
  internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.prawnikwspodnicy.pl/
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2023r.