Regulamin

DEFINICJE

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania i świadczenia usług za pośrednictwem Portalu prawnikwspodnicy.pl na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Portal prawnikwspódnicy.pl – platforma internetowa stworzona celem świadczenia pomocy prawnej osobom fizycznym i prawnym.

Operatorem Portalu jest Justyna Hatała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Prawnik w Spódnicy” ul. Dmowskiego 15/306, 50-203 Wrocław, NIP: 8971864552

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zaś w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowana uzyskaniem porady prawnej lub innego rodzaju świadczenia pomocy prawnej.

Zleceniobiorca –  Justyna Hatała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Prawnik w Spódnicy” ul. Dmowskiego 15/306, 50-203 Wrocław, NIP: 8971864552

Formularz zgłoszenia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Portalu umożliwiający złożenie Zapytania przez Klienta.

Zapytanie – umieszczony przez Klienta opis stanu faktycznego, w ramach którego oczekuje on Porady Prawnej.

Porada prawna – odpłatna usługa polegająca na udzieleniu konkretnej odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie. W jej ramach dokonywana jest analiza stanu prawnego, na podstawie wskazań przepisów prawnych, doktryny i orzecznictwa oraz ewentualnie w oparciu o stan faktyczny podany przez Klienta oraz przesłane dokumenty i inne materiały.

Umowa –  dokument możliwy do pobrania po uiszczeniu i zaksięgowaniu zapłaty przez Klienta na rzecz Zleceniobiorcy.

Umowa o świadczenie usług prawnych – umowa cywilnoprawna zawarta z chwilą uiszczenia i zaksięgowania zapłaty za poradę prawną przez Klienta na rzecz Zleceniobiorcy.

Faktura VAT – dokument księgowy wystawiony przez Zleceniobiorcę na rzecz Klienta.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204) i stanowi wzorzec umowy zgodnie z art. 384 § 1 kodeksu cywilnego.
 2. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie jego obowiązywania, bez podawania przyczyny o czym poinformuje na stronie Portalu prawnikwspodnicy.pl. Regulamin po zmianach obowiązuje od chwili jego zamieszczenia na stronie Portalu.
 3. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności ograniczenia techniczne, usterki lub uszkodzenia występujące na Portalu i uniemożliwiające korzystanie z niego.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

ZAKRES USŁUG

 1. Celem Portalu prawnikwspodnicy.pl jest udostępnienie i ułatwienie dostępu do pomocy prawnej od osób posiadających specjalistyczną wiedzę merytoryczną z zakresu prawa w szybkim czasie i na korzystnych warunkach finansowych.
 2. Portal prawnikwspodnicy.pl udziela porad prawnych oraz daje możliwość zakupu wzorów umów do stosowania w ramach swoich przedsięwzięć zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Portal prawnikwspodnicy.pl udziela odpowiedzi na zadane pytanie prawne w ciągu 2 dni roboczych od zawarcia umowy pomiędzy stronami tj. zaksięgowania środków na rachunku bankowym.
 4. Portal prawnikwspodnicy.pl zastrzega sobie prawo do zwiększenia wynagrodzenia za poradę w przypadku, gdy zadane pytanie prawne jest wysoce skomplikowane, a udzielenie odpowiedzi wymagałoby dużego nakładu pracy i czasu. W takim przypadku Klient jest poinformowany o tym drogą mailową lub telefoniczną przed udzieleniem odpowiedzi na zadany problem i sam podejmuje decyzję o dalszym działaniu w sprawie.
 5. W sprawach wysoce skomplikowanych Klient może przekazać zlecenie do realizacji bezpośrednio współpracującym prawnikom, adwokatom oraz radcom prawnym.

ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA USŁUG

 1. Klient w celu uzyskania porady prawnej wypełnia formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.prawnikwspodnicy.pl zgłoszeniowy dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu oraz niezbędnych zgód dotyczących przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Klienta.
 2. Rejestracja Klienta zostaje dokonana po spełnieniu wszystkich wymienionych poniżej  warunków:
  1. prawidłowego wypełnienia i zatwierdzenia przez Klienta wszystkich wymaganych pól formularza zgłoszeniowego, w którym należy opisać problem lub napisać swoje zapytanie,
  2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i w zakresie związanych z korzystaniem z usług prawnych za pośrednictwem Portalu,
  3. potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
 3. Z chwilą przesłania zapytania w odpowiedzi zwrotnej Klient dostaje informację w formie e-mail o skutecznej rejestracji zgłoszenia oraz otrzymaniu przez Portal jego zapytania.
 4. Klient po przesłaniu opisu sytuacji faktycznej otrzymuje wycenę usługi.
 5. W przypadku konieczności doprecyzowania stanu faktycznego lub przesłania dodatkowych dokumentów, wysyłana jest do Klienta informacja o z prośbą o ich przesłanie. Po przesłaniu dokumentów i analizy sprawy Klient jest informowany o wysokości wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy. Wycena obejmuje nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania przedstawionego przez Klienta problemu.
 6. Klient obowiązany jest do uiszczenia opłaty z góry w ciągu 3 dni roboczych liczonych od przesłania zapytania na podany w e-mailu danych do przelewu tj. numeru rachunku bankowego.
 7. Umowa o świadczeniu usług prawnych uznana jest za skutecznie zawartą z chwilą zaksięgowania środków za usługę prawną na rachunku bankowym Zleceniobiorcy.
 8. Porada prawna jest wysyłana do Klienta w ciągu 2 dni roboczych, liczonych od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zleceniobiorcy. Umowa jest wysyłana na podany adres mailowy niezwłocznie (nie później niż w ciągu 15 minut) po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.
 9. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykonania usługi w sytuacji, gdy w toku analizy sprawy i sporządzania odpowiedzi wyjdą na jaw okoliczności wymagające doprecyzowania lub dosłania dodatkowych materiałów przez Klienta.

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Portal udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. Przekaz pocztowy,
  2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Operatora „Prawnik w Spódnicy” Justyna Hatała ul. Dmowskiego 15/306, 50-203 Wrocław, NIP: 8971864552
  3. płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych paypal,payu.
 1. Opłata uznawana jest przez Operatora Portalu z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym.
 2. W celu uzyskania faktury VAT za usługę prawną, Klient jest zobowiązany do wysyłania prośby o wystawienie faktury VAT wraz z danymi niezbędnymi do jej wystawienie, na adres poczty elektronicznej: kontakt@prawnikwspodnicy.pl w tym samym dniu, w którym dokonywana jest płatność.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane Klientów portalu przetwarzane są przez „Prawnik w Spódnicy” Justyna Hatała ul. Dmowskiego 15/306, 50-203 Wrocław, NIP: 8971864552
 3. Zbierane dane są wykorzystywane przez właściciela Portalu do optymalizacji działalności oraz prowadzenia działań marketingowych. Dodatkowo zebrane dane po zakończeniu korzystania z aplikacji będą wykorzystane zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.0.1219 t.j), na co Użytkownik wyraża zgodę.
 4. Aplikacja wykorzystuje pliki Cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim właściciel Portalu może indywidualnie dostosować stronę do potrzeb użytkownika. Użytkownik może zaakceptować pliki Cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
 5. Jeśli Klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych usługach oferowanych przez Portal.
 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 7. Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, właściciel Portalu zapewnia dostęp do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie oraz prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
 8. Podawanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne.
 9. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem można się kontaktować z administratorem danych za pośrednictwem e-mail: kontakt@prawnikwspodnicy.pl.
 10. Właściciel Portalu zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych i ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez użycie protokołu SSL do wszystkich transmisji danych i zarządzanej zapory, aby chronić serwery właściciela Portalu.
 11. Właściciel Portalu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników ani Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 12. Właściciel Portalu może ujawnić dane zawierające ogólne zestawienia statystyczne dotyczące ogólnego użytkowania Portalu bez podawania danych umożliwiających identyfikację Użytkowników.

 

ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

 1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenie na stronie internetowej. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z produktu.
 2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu poprzez umieszczenie dokumentu na stronie internetowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Klientów Portalu.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Klientem a Operatorem Portalu, dotyczącą korzystania przez Klienta z usług Portalu. Obowiązkiem Klienta jest uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 3. Wyłączną podstawą regulującą Portal prawnikwspodnicy.pl stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady działania Portalu.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.prawnikwspodnicy.pl.
 5. Klient upoważnia Operatora Portalu do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu oraz przesłanie jej w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W kwestiach spornych sprawy o ile to możliwe przy pomocy polubownych sposobów rozstrzygania sporów.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.09.2018r.