Uncategorized

Gdy otrzymałem nakaz zapłaty…

Może być taka sytuacja, że otrzymamy nakaz zapłaty, a na nim jest napis „nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym”. O co chodzi? Zgodnie z art. 485 Kodeksu postępowania cywilnego nakaz zapłaty zostaje wydany przez sąd w postępowaniu nakazowym, w sytuacji gdy powód, czyli ten co wnosi pozew dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione na podstawie dołączonych do pozwu dokumentów m.in.: dokumentem urzędowym; zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem; wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu; zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym. Nakaz zapłaty może być także wydany przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. Jednak w razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu lub też jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty. Sąd, który wydaje nakaz zapłaty orzeka, że pozwany w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia mu nakazu ma zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty. Nakaz jest doręczany się stronom, zaś pozwanemu (osobie, która jest winna należności) dodatkowo wraz z pozwem i załącznikami. Nakaz co do którego nie wniesiono zarzutów ma moc prawomocnego wyroku. Jeśli pozwany postanowił nie zaspokoić roszczenia, powinien wnieść pismo do sądu zawierające zarzuty do nakazu zapłaty. W takim piśmie powinno być wskazane czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór. Zarzuty, które są wniesione po terminie lub z innych przyczyn niedopuszczalne, ale także te, których braków pozwany nie usunął w terminie, zostają przez sąd odrzucone. Termin do wniesienia zarzutów jest termin do spełnienia świadczenia czyli dwa tygodnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *