Uncategorized

Gdy otrzymałem nakaz zapłaty…

Może być taka sytuacja, że otrzymamy nakaz zapłaty, a na nim jest napis „nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym”. O co chodzi? Zgodnie z art. 485 Kodeksu postępowania cywilnego nakaz zapłaty zostaje wydany przez sąd w postępowaniu nakazowym, w sytuacji gdy powód, czyli ten co wnosi pozew dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione na podstawie dołączonych do pozwu dokumentów m.in.: dokumentem urzędowym; zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem; wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu; zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym. Nakaz zapłaty może być także wydany przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. Jednak w razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu lub też jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty. Sąd, który wydaje nakaz zapłaty orzeka, że pozwany w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia mu nakazu ma zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty. Nakaz jest doręczany się stronom, zaś pozwanemu (osobie, która jest winna należności) dodatkowo wraz z pozwem i załącznikami. Nakaz co do którego nie wniesiono zarzutów ma moc prawomocnego wyroku. Jeśli pozwany postanowił nie zaspokoić roszczenia, powinien wnieść pismo do sądu zawierające zarzuty do nakazu zapłaty. W takim piśmie powinno być wskazane czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór. Zarzuty, które są wniesione po terminie lub z innych przyczyn niedopuszczalne, ale także te, których braków pozwany nie usunął w terminie, zostają przez sąd odrzucone. Termin do wniesienia zarzutów jest termin do spełnienia świadczenia czyli dwa tygodnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *