Uncategorized

„…..bo to jest przedawnione” – ale co to znaczy?

„Przedawnienie” często używamy, słyszymy to określenie, ale czy wiemy co to znaczy. Dziś omówimy instytucję przedawnienia. Przedawnienie o którym mowa, ogranicza w czasie możliwość dochodzenia roszczenia. Przedawnienie powoduje taki skutek, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciw komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się lub mogło stać się wymagalne. Okres terminu przedawnienia wynosi 10 lat od dnia, w którym świadczenie miało być spełnione, zaś w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Przez świadczenia okresowe należy rozumieć świadczenia, które dłużnik jest zobowiązany spełniać periodycznie, w określonych z góry odstępach czasu. Przykładem świadczenia okresowego są odsetki. Poszczególne przepisy często przewidują krótsze okresy przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia określone przez przepisy kodeksu cywilnego nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynności prawne. Istnieje też sytuacja, która powoduje, że w trakcie biegu terminu przedawnienia może nastąpić zdarzenie powodujące jego zawieszenie lub przerwanie. Przerwanie biegu przedawnienia polega na tym, że dotychczasowy okres przedawnienia uważa się za niebyły, a przedawnienie po przerwie rozpoczyna swój bieg na nowo, od początku. Bieg terminu przedawnienia przerywa każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Należy pamiętać, że przedawnienia sąd nie bierze pod uwagę z urzędu. Jeśli dłużnik nieświadomy, że dochodzone wobec niego roszczenie uległo już przedawnieniu, nie podniesie w trakcie procesu zarzutu przedawnienia, sąd samodzielnie nie uwzględni tego faktu na jego korzyść. Podstawa prawna regulująca instytucję przedawnienia to: art. 117–125 i 554 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *