Uncategorized

Udział w spółce z o.o. a majątek wspólny małżonków

Dziś znowu powrócimy do tematu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Krótko rozważymy temat czy wniesienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu należącego do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka oznacza, że objęty przez wspólnika udział w spółce również wchodzi w skład majątku wspólnego. Otóż Sąd Najwyższy w uchwale z 7 lipca 2016 r. (III CZP 32/16) przyjął, że udziały w spółce z o.o., nabyte ze środków wspólnych, wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie zawierają bowiem przepisów szczególnych, które inaczej niż przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określałyby ich przynależność. Problem pojawił się w sytuacji, gdy zaszła konieczność zajęcia stanowiska w sprawie przez Sąd Najwyższy w związku z toczącym się przed Sądem Rejonowym postępowaniem ze skargi na czynność komornika sądowego. W sprawie komornik sądowy zajął udziały dłużnika w spółce z o.o. Sprzeciwiła się temu żona dłużnika, która przedstawiła akt notarialny, z którego wynikało, że nabycie udziałów w powiększanym kapitale spółki z o.o. przez jej męża, nastąpiło w zamian za aport przedsiębiorstwa, które było objęte wspólnością majątkową. Sąd Rejonowy uznał, że komornik sądowy nie jest uprawniony do prowadzenia postępowania dowodowego, aby ustalić przynależność zajętych udziałów, a stosowne ustalenia mogą być dokonane jedynie w postępowaniu o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji. Sąd Najwyższy przypomniał, że według przyjętej linii orzeczniczej przyjmuje się domniemanie faktyczne, że przedmiot majątkowy nabyty przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Domniemanie to można obalić przez wykazanie, że nabycie nastąpiło ze środków finansowych, stanowiących majątek osobisty jednego z małżonków. W sytuacji gdyby natomiast zachodziła wątpliwość, czy dany przedmiot przynależy do majątku osobistego jednego z małżonków, czy do ich majątku wspólnego, należy rozstrzygać ją na rzecz tego ostatniego. Podsumowując Sąd Najwyższy stwierdził, że z racji tego, że udziały w spółce z o.o. zostały nabyte ze środków należących do majątku wspólnego małżonków, jak też nie można ich zaliczyć do praw, które mogą stanowić tylko majątek osobisty małżonka, trzeba przyjąć ich przynależność do majątku wspólnego małżonków.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *