Uncategorized

Kowalski i Nowak Spółka Partnerska, czyli formalności przy rejestracji spółki…

Ostatnio pisaliśmy o spółce partnerskiej. Dziś mała powtórka i uzupełnienie o informacje, jakie formularze należy wypełnić, by zarejestrować spółkę partnerską w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak już wiemy, celem spółki partnerskiej jest umożliwienie wspólnego wykonywania jednego bądź więcej wolnych zawodów w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa pod własną firmą. Spółka partnerska posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych i stanowi „ułomną” osobę prawną. Partnerami spółki mogą być tylko osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów (np. adwokaci). Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać obowiązkowe elementy: określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w spółce, przedmiot działalności spółki, firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość. Wymagane jest, aby w umowie spółki sprecyzować zakres działalności na przykład wskazania niektórych rodzajów świadczonych usług. Firma spółki partnerskiej musi zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera oraz dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Siedziba spółki partnerskiej powinna mieścić się w Polsce i może znajdować się w miejscowości, w której siedzibę ma organ zarządzający albo w innej miejscowości określonej w umowie spółki. Najistotniejszą cechą wyróżniającą spółkę partnerską od pozostałych typów spółek jest ograniczona odpowiedzialność partnera za szkody wyrządzone przez pozostałych partnerów i osoby, które podlegały ich kierownictwu. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy tylko zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu lub zawodów określonych w umowie spółki. Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie. Aby zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym wymagane jest wypełnienie kilku formularzy. Pierwszym z nich jest wniosek „KRS-W1”, czyli wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Załącznikami, które są niezbędne do rejestracji są także formularze: KRS- WD- Partnerzy, KRS WK- Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki oraz KRS-WM – Przedmiot działania. Ponadto jeśli spółka będzie miała, bądź już ma oddziały terenowe to niezbędny jest formularz KRS-WA. Oprócz wyżej wymienionych formularzy należy złożyć formularz: KRS-WH – Sposób powstania podmiotu, by wskazać zakres działalności naszej spółki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *