Uncategorized

Spółka partnerska niczym idealny tandem…

Spółka partnerska jest jedną z rodzajów ze spółek osobowych uregulowana w kodeksie spółek handlowych. Spółkę partnerską tworzą wspólnicy zwani partnerami w celu wykonywania wolnego zawodu np. adwokaci. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, np. adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. W firmie spółki partnerskiej powinno być zawarte nazwisko co najmniej jednego partnera oraz dodatkowe oznaczenie ,,i partner” bądź ,,i partnerzy” albo ,,spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest używanie skrótu ,,sp. p.” Zawarta między partnerami umowa spółki partnerskiej powinna zawierać:
określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki, przedmiot działalności spółki, nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów, firmę i siedzibę spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony oraz określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Aby zarejestrować spółkę partnerską należy zgłosić ją do właściwego sądu rejestrowego. Takie zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestrowego powinno zawierać: firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń, określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki, przedmiot działalności spółki,
nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki; nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów, nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu, oraz nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Do takiego zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu. W momencie wpisu do rejestru powstaje spółka partnerska. Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie. Istnieje możliwość pozbawienia partnera prawa reprezentowania spółki. Może to nastąpić tylko z ważnych powodów uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów. Partner spółki nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. Partner w spółce nie ponosi odpowiedzialności także za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.
Umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *