Uncategorized

O Rozporządzeniu dotyczącego substancji wchodzących w skład tuszy do makijażu permanentnego

Makijaż permanentny stał się bardzo popularnym zabiegiem upiększającym. Coraz więcej osób, decyduje się na „ulepszenie” swoich ust albo brwi.  Należy jednak pamiętać szczególnie osoby, które wykonują makijaże permanentne o tym, że w ubiegłym roku weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/2081 z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji wchodzących w skład tuszy do tatuażu lub makijażu permanentnego. 

Rozporządzenie to jest na tyle ważne, że wskazuje ono rodzaj i maksymalny próg stężenia substancji, które po jego przekroczeniu nie mogą być wprowadzane do obrotu w mieszaninach przezna­czonych do makijażu permanentnego po dniu 4 stycznia 2022 r. Komisja w tym  Rozporządzeniu wskazała, że niektóre z tych substancji mają niebezpieczne właściwości, które stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Dodatkowo procesy jakie przechodzą podczas metabolizmu barwników w skórze, czy też sytuacja, gdzie jest się narażonym m.in. na promieniowanie słoneczne mogą prowadzić do uwalniania niebezpiecznych składników chemicznych z obszaru ciała, gdzie znajduje się makijaż permanentny.

Komisja wskazuje, że osoba wykonująca makijaż permanentny powinna przekazać osobie która poddaje się zabiegowi informacje umieszczone na opakowaniu lub znajdujące się w instrukcji użytkowania.

W związku z tym, że na osobie wykonującej zabieg ciąży też odpowiedzialność za należyte wykonanie zabiegu, taka osoba powinna prowadzić także odpowiednią dokumentacje dokumentową i fotograficzną z przedstawionych zabiegów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *