Uncategorized

Odpowiedzialność Kowalskiego – pracownika za szkodę wyrządzoną Nowakowi – pracodawcy….

Kolejny wpis będzie tym razem dotyczył prawa pracy, bowiem te przepisy dotyczą każdego z nas, co pracuje. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy to temat, który może budzić wątpliwości, pytania każdego z nas – jaka jest ta odpowiedzialność. Otóż pracownik, który poprzez niewykonanie lub nieprawidłowe wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach kodeksu pracy. Co to znaczy? Taki pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Obowiązkiem pracodawcy jest wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Zaś pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia. W związku z ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, pracownik nie ponosi za nią odpowiedzialności. W szczególności należy zaznaczyć, że nie odpowiada on za szkody wynikające z działania w granicach dopuszczalnego ryzyka. W przypadku, gdy do wyrządzenia szkody doszło przez kilku pracowników, to każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie da się ustalić stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do jej powstania, odpowiadają oni w częściach równych. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej. Nie może jednak te odszkodowanie przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, osoby z poza grona pracowników, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Jeżeli naprawienie powstałej szkody następuje na podstawie ugody pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, wysokość odszkodowania może być obniżona, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności stopnia winy pracownika i jego stosunku do obowiązków pracowniczych. Wysokość odszkodowania może być także obniżona przez sąd pracy także w przypadku, gdy naprawienie szkody następuje na podstawie ugody sądowej. Jeżeli nastąpi niewykonanie ugody przez pracownika, podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy.W sytuacji, gdy pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest on obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *