Uncategorized

Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy…

Dziś znów postanowiliśmy wrócić na grunt windykacji. Tym razem omówimy zagadnienia związane z tytułem egzekucyjnym i tytułem wykonawczym: co to jest, czym się różnią i do czego, kogo uprawniają. Na początek zajmiemy się tytułem egzekucyjnym. Po wniesieniu przez powoda pozwu do sądu, sąd wydaje nakaz zapłaty lub wyrok, w którym zasądza od pozwanego na rzecz powoda zwrot określonej kwoty. Dokument nazwijmy to tak, wydany przez sąd, określający obowiązek określonego świadczenia to jest właśnie nasz tytuł egzekucyjny. Tytułami egzekucyjnymi mogą być także:
a) Orzeczenie sądowe prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu np. wyrok, nakaz zapłaty;
b) Ugoda zawarta przed sądem (ugoda zawarta w toku postępowania cywilnego lub karnego, odpowiadająca wymogom pisma procesowego i przewidująca obowiązek świadczenia);
c) Orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu np. postanowienia i nakazy zapłaty, jeżeli w ich treści będzie określony obowiązek świadczenia;
d) Wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed tym sądem, w tym orzeczenie wydane w arbitrażu międzynarodowym, które stają się one tytułem egzekucyjnym, gdy sąd państwowy w postępowaniu klauzulowym stwierdzi ich wykonalność;
e) Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem, jeżeli nadaje się do egzekucji sąd nadaje jej klauzule wykonalności.
Niezbędnymi elementami Tytułu Egzekucyjnego są: treść świadczenia, najczęściej jest wskazana kwota pieniędzy jakie dłużnik musi zwrócić wierzycielowi oraz jasno określać strony: kto jest wierzycielem a kto dłużnikiem w danej sprawie. Ponadto w tytule egzekucyjnym może się znaleźć m.in. termin spełnienia świadczenia np. w sytuacji gdy sąd wydał wyrok, w którym rozłożył na raty zasadzone świadczenie. Gdy mamy tytuł egzekucyjny możemy jako wierzyciele złożyć wniosek do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnego klauzuli wykonalności. Co to jest wspomniana klauzula wykonalności? Klauzula wykonalności to akt sądowy, który zawiera stwierdzenie sądu, że tytuł uprawnia do egzekucji oraz oznaczającym w razie potrzeby jej zakres. Treść brzmienia klauzuli określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21.01.2005r, w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz. U. Nr 17, poz. 154 ze zm.). Klauzula wykonalności ma z reguły charakter deklaratoryjny, oznacza to, że nie tworzy ona nowych praw, ale stwierdza tylko zdatność tytułu egzekucyjnego do egzekucji. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, który składa wierzyciel powinien być na piśmie. Taki wniosek powinien być rozpoznany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia jego zgłoszenia. W momencie, gdy nasz tytuł egzekucyjny opatrzony jest już w klauzulę wykonalności staje się tytułem egzekucyjnym. Można to określić matematycznym równaniem: tytuł egzekucyjny (np. nakaz zapłaty) plus klauzula wykonalności równa się tytuł wykonawczy. Dopiero na podstawie takiego tytułu wykonawczego komornik sądowy może prowadzić postępowanie egzekucyjne. Jeśli macie jakieś pytania w tym temacie, napiszcie w komentarzu albo na prawnikwspodnicy@wp.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *