Uncategorized

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji – czy już może podejmować działalność….?

Dziś zastanowimy się nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Jak już wcześniej wspominaliśmy, aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. W momencie zawarcia takiej umowy, ale jeszcze przed uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego taka spółka otrzymuje miano „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji”. Człon firmy tej spółki „w organizacji” informuje nas o tym, że spółka nie jest jeszcze wpisana do KRS i nie posiada jeszcze osobowości prawnej. Spółka z o.o. w organizacji może własnym działaniem nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Czas pomiędzy podpisaniem umowy spółki z o.o. a rejestracją w KRS jest okresem organizacyjnym. Jest to czas, w którym spółka z o.o. zobowiązana jest dokonać wyboru organów spółki, a także zgromadzić przewidziany w umowie spółki kapitał zakładowy. Głównym celem sp. z o.o. w organizacji jest stworzenie podstaw funkcjonalnych i ekonomicznych pod działanie przyszłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. musi zostać zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, w przeciwnym wypadku sp. z o.o. w organizacji ulega rozwiązaniu, ale także ulegnie rozwiązaniu w momencie, kiedy spółkę zgłoszono do KRS, lecz sąd rejestrowy wydał postanowienie odmowne, które stało się prawomocne. Jeśli nie dojdzie do zawiązania właściwej spółki z o.o., to musi ona niezwłocznie dokonać zwrotu wszystkich wniesionych wkładów oraz pokryć wierzytelności osób trzecich. Jeśli nie jest w posiadaniu wystarczających środków, przeprowadza się likwidację, którą prowadzi Zarząd spółki, a jeśli spółka nie posiada Zarządu, to dokonuje tego likwidator. Spółka z o.o. w organizacji ma zdolność do czynności prawnych i może prowadzić działalność gospodarczą jeszcze przed wpisaniem jej do KRS. Spółka z o.o. w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną, zatrudniać pracowników. Spółka z o.o. w organizacji może także uzyskać REGON, NIP oraz posiadać konto bankowe. Uzyskanymi przez spółkę w organizacji numerami REGON i NIP będzie się również posługiwać powstała po wpisie do KRS właściwa spółka z o.o.. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji reprezentuje Zarząd albo pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników. W przypadku gdy mamy do czynienia z jednoosobową sp. z o.o. w organizacji, jej reprezentantem nie może być jej jedyny wspólnik – wolno mu jedynie zgłosić spółkę do KRS. Dotyczy to takiej sytuacji, w której ten jedyny wspólnik jednocześnie wchodzi w skład Zarządu, wówczas nie może on reprezentować spółki. Jeśli Zarząd jest jednoosobowy, musi on wówczas powołać inną osobę na pełnomocnika. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to pozostali członkowie Zarządu będą reprezentować spółkę z o.o. w organizacji. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji odpowiada tylko za te zobowiązania, które zostały zaciągnięte po zawarciu umowy spółki w jej imieniu i przez osoby mające prawo reprezentowania spółki, czyli przez członków Zarządu spółki z o.o. albo przez pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. Przyjmuje się, że działalność podejmowana przez spółkę z o.o. w organizacji powinna sprowadzać się do czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zarejestrowania spółki z o.o. w KRS, w szczególności do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego i ustanowienia organów spółki. Ustawodawca określił na to czas 6 miesięcy. Występują też przypadki, w których zarząd spółki z o.o. w organizacji zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jeszcze przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Możliwość prowadzenia działalności przez spółkę z o.o. w organizacji wynika z art. 14 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który stanowi, że spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Te rozwiązanie pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę z o.o. w organizacji, często długo rozciągającej się w czasie procedury rejestracyjnej. Należy jednak pamiętać, że spółka z o.o. w organizacji jest pełnoprawnym uczestnikiem obrotu gospodarczego, w tym też podmiotem podlegającym obowiązkom podatkowym. Należy także podkreślić, że spółka z o.o. w organizacji, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą, staje się przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (art. 43 1 k.c.). W związku z tym co do spółki z o.o. w organizacji w stosunkach cywilnoprawnych będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy odnoszące się do przedsiębiorców.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *