Uncategorized

Majątkowe i osobiste prawa autora utworu…

Wiemy już co to jest utwór. Teraz czas na treść i rozróżnienie praw autorskich. Przy prawie autorskim możemy wyróżnić: autorskie prawa osobiste oraz majątkowe. Artykuł 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje kwestię dotyczącą osobistych praw autorskich, w którym to mowa, że „jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: autorstwa utworu; oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; nadzoru nad sposobem korzystania z utworu”. Zaś autorskie prawa majątkowe reguluje art. 17 tej ustawy, który mówi, oczywiście jeśli ustawa nie stanowi inaczej, że twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *