Uncategorized

Najważniejsze rzeczy dotyczące najmu

Wielu z nas miała do czynienia przynajmniej raz  w życiu z wynajmem. Z prawniczego punktu widzenia trzeba wiedzieć, że przepisy dotyczące najmu uregulowane są w kodeksie cywilnym. Przepisy te określają, że ” przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz„. Co to jest ten czynsz ? Otóż czynsz może być określony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Jeżeli umowa najmu dotyczy nieruchomości lub pomieszczenia i jest ona zawarta na czas dłuższy niż rok to powinna być ona zawarta na piśmie. Obowiązkiem wynajmującego wynikający z przepisów jest to, że powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu, zaś jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego. Gdy pojawia się taka sytuacja, że w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego. Najemca, czyli ten co wynajmuje, może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad, jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku. Obowiązkiem najemcy jest używanie rzeczy najętej w sposób w umowie określony, a gdy umowa nie określa sposobu używania, to w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy, przez cały czas trwania najmu. Gdy najemca bez zgody wynajmującego używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub uszkodzenie, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Obowiązkiem najemcy jest przede wszystkim uiszczać czynsz w umówionym terminie. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc – za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony – miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca. Wynajmujący może wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia najem w momencie, gdy najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności.  Jeżeli okres trwania najmu nie jest określony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych. Terminy ustawowe określone są przez przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

1 thought on “Najważniejsze rzeczy dotyczące najmu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *