Uncategorized

Przezorny ubezpieczony

Każdy z nas zna takie powiedzenie „przezorny zawsze ubezpieczony”, ale nie każdy wie, co umowa ubezpieczenia powinna zawierać. Jak większość umów obrotu gospodarczo-prawnego, również i ta jest uregulowana przepisami kodeksu cywilnego. Umowa ubezpieczenia to umowa, według której ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie swej działalności, spełnić określone świadczenie w razie zajścia wypadku przewidzianego w umowie, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić określoną składkę. To taka ogólna definicja „umowy ubezpieczenia”. Co to jest to „świadczenie ubezpieczyciela”. Otóż świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku lub zapłacie umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej. Kiedy taka umowa jest nieważna? Umowa jest nieważna, w sytuacji, gdy zajście przewidziane w umowie wypadku nie jest możliwe. Obowiązkiem ubezpieczyciela jest potwierdzenie zawarcia umowy dokumentem ubezpieczenia. Zaś obowiązkiem ubezpieczającego jest podać ubezpieczycielowi wszystkie znane sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel pytał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Gdy w umowie ubezpieczenia zastrzeżono, że w czasie trwania tej umowy należy zgłaszać zmiany dotyczące różnych okoliczności, ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach ubezpieczyciela niezwłocznie po otrzymaniu o nich informacji. Gdy umowa ubezpieczenia  zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od niej w terminie 30 dni, zaś w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3lat. Bieg terminu przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się m.in. przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *