Uncategorized

Zarządca Sukcesyjny – jak ustanowić ?

   Ustawa z 5 lipca 2018 roku uregulowała kwestie zarządu sukcesyjnego w momencie śmierci Przedsiębiorcy. Artykuł 6 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym wskazuje podstawowe warunki do ustanowienia zarządu sukcesyjnego, czyli kwestie powołania zarządcy sukcesyjnego oraz ujawnienie takiego powołania poprzez wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Tych dwóch czynności może dokonać Przedsiębiorca chcący skorzystać z tego co ustawa umożliwia, tak by skorzystać z ustawowej drogi zapewnienia sukcesji swojej działalności.

   Zgodnie z artykułem 7 ust.1 pkt.1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym,  zarząd taki zostaje ustanowiony z chwilą śmierci Przedsiębiorcy. Zarząd sukcesyjny może być ustanowiony wyłącznie przez osoby, które mają tytuł prawny do majątku przedsiębiorstwa, z tym, że krąg tych osób może  zmieniać się w zależności od etapu postępowania spadkowego. Uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem 2 miesięcy od śmierci Przedsiębiorcy zgodnie z art. 12 ust.10 wskazanej ustawy. W związku z tym istotne jest kto ma upoważnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego na wcześniejszym etapie postępowania spadkowego. Dotyczy to sytuacji jeszcze przed uprawomocnieniem się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku oraz przed zarejestrowaniem aktu poświadczenia spadkowego. Takimi osobami są: małżonek zmarłego Przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w spadku, spadkobiercy ustawowi i testamentowi, którzy przyjęli spadek, zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w spadku. Zarządcę sukcesyjnego mogą powołać tylko osoby, które ustawa nazywa właścicielem przedsiębiorstwa w spadku, w momencie gdy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest już prawomocne lub po zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia.

    W ustanowieniu zarządcy w firmie przez następców prawnych zmarłego Przedsiębiorcy znaczącą rolę odgrywa notariusz, który powinien niezwłocznie zgłosić powołaną osobę do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Powołany Zarządca sukcesyjny pełni swoją funkcję dopiero od chwili dokonania odpowiedniego wpisu w tej ewidencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *